Työturvallisuus restonomin työympäristössä

TYÖTURVALLISUUS RESTONOMIEN TOIMIALOILLA

EU direktiivi 89/391/ETY korostaa tapaturmariskien ennaltaehkäisyä. Direktiivi edellyttää työnantajilta vaarojen arviointia ja työntekijöiden työturvallisuuden takaamista.

Tutustu tästä 89/391/ETY direktiiviin

Työturvallisuuslainsäädäntö velvoittaa, että se tunnetaan työpaikoilla. Laki velvoittaa myös järjestämään työterveyshuollon työntekijöille.

 

 

tilaa tästä hotellin ja ravintolan työturvallisuskirja

VALVONTA

Työturvallisuuslainsäädäntöä valvoo aluehallintovirasto, jonka vastuulla on majoitus- ja ravitsemusalan tarkastukset.

Aluehallintoviraston tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.

 

AVIn työsuojelun vastuualueilla on neljä tehtävää:

•    vastaavat asiakas- ja viranomaisaloitteisesta työsuojeluvalvonnasta

•    selvittävät vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimivat niiden ehkäisemiseksi

•    suorittavat tuotevalvontaa

•    osallistuvat työrikosten käsittelyyn.

Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinto antaa ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

tutustu tästä Aluehallintoviraston työsuojelusivustoon

Työsuojelun toimintaohjeita ongelmatilanteisiin

TAVOITE

Työturvallisuuslain tavoitteena on ehkäistä työstä aiheutuvia fyysisiä ja henkisiä terveyshaittoja ja edistää työkykyisenä pysymistä huolehtimalla terveydelle edullisista työolosuhteista ja työympäristöstä (L 738/2002).

Työsuojelun tavoitteena on saada työntekijälle turvallinen ja terveellinen työympäristö. Työpaikalla ennakoidaan työtapaturmia ja työn vaaroja ja ehkäistään ammattitauteja.

Tärkeimpiä työsuojelutoiminnan osia ovat tapaturmien ehkäisy, koneiden ja laitteiden turvallisuus.

Työsuojelutoimintaa ovat myös henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät ergonomia, henkinen työsuojelu ja työhyvinvointi.

Katso työsuojelu työpaikalla video

VASTUUT

Työnantaja on vastuussa työturvallisuudesta työpaikalla. Työnantajan tulee huolehtia siitä että työpaikka on työntekijälle turvallinen.

Työsuojelu on kokonaisuus, jossa otetaan työolosuhteet, työympäristö ja työntekijä huomioon. Työsuojelutoimintaa toteutetaan päivittäin puuttumalla epäkohtiin ja mahdollisiin puutteisiin.

Työnantajan vastuulla on myös huolehtia työntekijöiden perehdyttämisestä työtehtäviinsä ja annettava tarpeeksi tietoa työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Työnantajan on myös huolehdittava että käytettävissä on tarvittavat suojaimet ja apuvälineet, näin ehkäistään vaaran tai haitan aiheutumista.

Työntekijän vastuu. Edellisessä kappaleessa kerrottiin työnantajan olevan lailla velvoitetusti vastuussa työturvallisuudesta työyhteisössä. Työturvallisuuslaissa on kuitenkin säädetty myös työntekijän velvollisuuksista työturvallisuuden edistämisessä. (L 738/2002.)

Työturvallisuuslain 4 luvun 18 § mukaan työntekijää koskevat yleiset velvollisuudet, joita hänen on työnantajansa ohjeistuksen ja määräysten mukaan noudatettava. Annetut määräykset ja ohjeet voivat koskea esimerkiksi koneiden ja laitteiden- tai henkilönsuojainten käyttöä. Työntekijän on myös huolehdittava työympäristön vaatimista turvallisuutta ja terveyttä edistävistä toimenpiteistä. Havaitessaan poikkeavuuksia työolosuhteissa, joista saattaa aiheutua vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle, on työntekijän välittömästi ilmoitettava siitä työnantajalle ja omien taitojensa mukaan yritettävä poistaa vaaran aiheuttaja. Työntekijän on omien kykyjensä mukaan pyrittävä edistämään myös muiden työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta ja käyttäydyttävä niin, ettei hän aiheuta häiriöitä muille työntekijöille. Työturvallisuuslaissa työntekijälle on kirjattu oikeus kieltäytyä työn tekemisestä, jos hän kokee sen olevan vaaraksi omalle tai muiden työntekijöiden terveydelle. (L 738/2002.)

Työturvallisuuslaki löytyy tästä linkistä

RISKIT JA VAARAT

Riski tarkoittaa todennäköisyyttä haitan tapahtumiselle. Vaaralla taas tarkoitetaan tilannetta, jossa jotain haitallista tapahtuu. Riskin arviointia tulee tehdä työpaikoilla ennakoidusti. Riskit ja vaarat tulee tiedostaa ja kirjata.

Työturvallisuuslain mukaisesti työantajan on yksityiskohtaisesti selvitettävä minkälaisia haitta- ja vaaratekijöitä työn tekeminen, tila, jossa työtä tehdään tai työskentelyolosuhteet aiheuttavat työtä tekevälle henkilölle. Selvitettävä on myös se, voidaanko haittaa ja vaaraa aiheuttavat tekijät poistaa kokonaan ja kuinka suuren merkityksen ne työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle aiheuttavat. Jos työnantaja ei itse ole riittävän ammattitaitoinen toteuttamaan haittojen ja vaarojen arviointia, on hänen pyydettävä vaaditun asiantuntemuksen omaava henkilö tekemään arviointi. (L 738/2002.)

Katso lisää riskeistä ja vaaroista, mukana myös riskien arviointitaulukko

TYÖTURVALLISUUSKORTTI

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

•    parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä

•    tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

•    antaa perustietoa työsuojelusta

•    vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta

•    herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen

•    pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

 

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskortti-video

 

 

 

Täältä tietoa työturvallisuuskorttikursseista

Apua ja tietoa työoloihin