Anniskelulainsäädäntö

Lain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. (alkoholilaki 1143/1994) 1§

Lakia valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintovirasto.

Valvira alkoholiluvat

 

Alkoholijuoman määritys

Alkoholijuomaksi luokitellaan juomat joissa on enemmän kuin 2,8 % etyylialkoholia. Juomat jotka sisältävät enintään 22 % etyylialkoholia ovat mietoja. Juomat jotka sisältävät enemmän kuin 22 % ovat väkeviä. Myyntiin kelpaa enintään 80 % alkoholia sisältävät juomat.

 

Aukioloajat ja anniskeluajat

Kello

·      5.00 saa avata ravintolan

·      9.00 saa aloittaa alkoholin anniskelun (poikkeusluvalla aikaisintaan 5.00)

·      2.00 ravintola suljetaan (anniskelu pitää lopettaa ½ tuntia aikaisemmin)

·      3.00 poikkeusluvalla ravintola suljetaan (anniskelu pitää lopettaa ½ tuntia aikaisemmin)

·      4.00 poikkeusluvalla ravintola suljetaan (anniskelu pitää lopettaa ½ tuntia aikaisemmin)

Anniskelu pitää lopettaa ½ tuntia ennen ravintolan sulkemisaikaa jos sulkeminen tapahtuu kello 24:n jälkeen. Anniskelun lopettamisesta pitää ilmoittaa asiakkaille selkeästi esim. valomerkki.

Jatkoaikaluvat aukioloihin ja pidempiin anniskeluaikoihin myöntää aluehallintovirasto.

Tietoa anniskeluajoista

 

 

 

Alkoholien hankinta anniskeluun

Alkoholia saa hankkia vain alkoholiyhtiöistä, luvan saaneilta valmistajilta tai tukkumyyjiltä. Alkoholijuomat on aina hankittava toimipaikan anniskelu lupa numerolla. Jos yrittäjällä on useampi anniskelu paikka on varastot pidettävä erillään. Varastojen väliset siirrot eivät ole sallittuja.

Alkoholijuomien anniskelusta ja hankinnasta

 

Vastaava hoitaja

Anniskelupaikassa pitää aina olla paikalla luvanhaltijan määräämä ja lain vaatimukset täyttämä vastaava hoitaja tai tämän sijainen. Vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat vastuussa luvanhaltijan ohella siitä että ravintolassa noudatetaan alkoholilainsäädäntöä.  Vastaavalla hoitajalla ja sijaisilla pitää olla koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito. Vastaavan hoitajan sekä sijaisten koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu ammattitaito on pystyttävä lupaviranomaisen pyynnöstä selvittämään anniskelupaikassa. Anniskeluluvan haltijan määräys vastaavasta hoitajasta ja sijaisista on oltava nähtävillä ravintolassa. Jos useampia sijaisia on myös sijaisuusjärjestys käytävä ilmi määräyksestä.  

Ohjeet vastaavasta hoitajasta ja henkilökunnasta

 

Anniskelun omavalvonta

Ravintolan missä on anniskeluluvat pitää myöskin valvoa anniskelua. Omavalvonta suunnitelmasta täytyy käydä selväksi mitä ravintola tekee anniskelun valvonnan eteen. Anniskelun omavalvonnan tarkoitus on valvoa että anniskelussa noudatetaan alkoholilakia sekä siitä annettuja määräyksiä ja säännöksiä joilla estetään aikuisten liiallisesta käytöstä johtuvia häiriöitä/haittoja sekä alaikäisten alkoholin saanti. Huolellisesti suunniteltu alkoholijuomien anniskelun omavalvonta ja selkeät sovitut toimintaohjeet häiriötilanteissa vähentävät riskiä rikkomuksiin ja häiriöihin, vahvistavat asiakkaiden mielikuvaa hyvin hoidetusta ravintolasta ja lisäävät henkilökunnan turvallisuutta ja varmuutta omasta osaamisestaan erilaisissa vaativissakin asiakastilanteissa.

Ohje omavalvonnan laatimisesta

 Neljännesvuosi ilmoitus

Anniskeluluvan haltijan on raportoitava neljännesvuosittain anniskelutoiminnastaan aluehallintovirastolle. Ilmoituksessa raportoidaan myynnistä, erikseen tulee ilmoittaa alkoholi, olut, ruoka ja muu myynti. Ilmoitukset tulee jättää aina tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun 10. päivään mennessä. Mikäli anniskelulupa on myönnetty erikseen tilaisuuteen pitää ilmoitus jättää viimeistään 10 päivää tilaisuuden jälkeen.

Ohje neljännesvuosi-ilmoituksen tekoon 

Mainonta

Väkeviä alkoholijuomia saa mainostaa vain ravintolan sisällä jos on a-oikeudet ja niin ettei mainos näy pahaa aavistamattomalle ohikulkijalle. Mainoksia ei saa myöskään olla asiakkaalle mukaan annettavissa tuotteissa kuten servietit/hammastikut.

Mietoja alkoholeja saa mainostaa alkoholilaissa määrätyin rajoituksin. Mainontaa ei saa olla yleisillä paikoilla eikä se saa kohdistua alaikäisiin tai muuten olla hyvän tavan vastaista.

Alkoholimainontatietoa