Lähdeluettelo

Aluehallintovirasto, työsuojelu. https://www.avi.fi/web/avi/tyosuojelu - .VNI6sVtrbxd

Elintarviketurvallisuusvirasto, Elintarvikkeet, hygieniaosaaminen. https://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/puhtaanapito/puhdistuksen+riittavyyden+arviointi

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Omavalvonta, https://www.evira.fi

Kiiltoclean Oy, siivousmenetelmät. https://www.kiiltoclean.fi

Meranti, siivouspalvelut. https://www.meranti.fi/assets/site/files/meranti_puhtaustaso.pdf

Oikeusministeriön säädösvalmistelujulkaisut (Finnlex), elintarvikelaki. 2006. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023

Orion Diagnostica, tuotteet. https://www.oriondiagnostica.fi/tuotteet/

Oiva, 2014. https://www.oivahymy.fi

Savonia Ammattikorkeakoulu. 2011. Ennakoi väkivaltaa työssä. Luettu 12.1.2015. https://ennakoivakivaltaa.savonia.fi/index.html

Sealed Air, Diversey Care, Puhdistus- ja hygieniakuvasto. https://www.diverseysolutions.com

Siivousaineet, 2013. https://www.siivousaineet.fi

Siivouskoneet, 2013. https://www.siivouskoneet.fi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 2015. Ohjaus ja valvonta. Alkoholi. Luettu 18.1.2015. https://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/alkoholi

Suomen standardisoimisliitto ry, https://www.sfs.fi

Superliitto. Työhyvinvointi. https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyohyvinvointi-tyosuojelu-ja-tyoelaman-kehittaminen/ergonomia/

Työterveyslaitos, ergonomia. https://www.ttl.fi/fi/ergonomia/mita_ergonomia_on/ergonomiastandardointi/Sivut/default.aspx

Työsuojeluhallinto, ergonomia. https://www.tyosuojelu.fi/fi/ergonomia

Työsuojeluhallinto. 2014. Väkivallanuhka työssä. Luettu 15.1.2015 https://www.tyosuojelu.fi/fi/vakivallanuhka

Työturvallisuuskeskus. Työväkivalta. Toimi ennalta – ehkäise väkivaltaa julkaisu 2012. Luettu 16.1.2015.  https://www.ttk.fi/tyosuojelu/tyovakivalta

Valtioneuvosto, Selonteko elintarviketurvallisuudesta 2013-2017. https://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/6GeXjSo8s/Elintarvikeselonteko_PTJ.pdf

World Health Organization, Food Safety, 2015. https://www.who.int/topics/food_safety/en/